Viện Dầu khí Việt Nam bảo vệ thành công 02 Đề tài, Nhiệm vụ cấp Tập đoàn do Trung tâm CTAT chủ trì

Ngày 26/09/2013 tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Viện Dầu khí Việt Nam đã bảo vệ thành công 02 Đề tài NCKH cấp Tập đoàn thuộc kế hoạch 2012 lĩnh vực Hóa - Chế biến Dầu khí:

1. Đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm làm tăng hiệu quả lên men ethanol sử dụng nguyên liệu sắn trong các nhà máy sản xuất ethanol nhiên liệu".
- Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Quỳnh Anh, Chuyên viên Phòng Hóa Ứng dụng - Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ 
- Điểm bảo vệ: 8,3 điểm
 
2. Đề tài: "Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn quản lý, kiểm soát ăn mòn cho các công trình chế biến dầu khí".
Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Xuân Trường, Chuyên viên Phòng Chống ăn mòn - Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ 

Viện Dầu khí Việt Nam xin chúc mừng chủ nhiệm và nhóm tác giả đã hoàn thành và bảo vệ thành công nhiệm vụ Tập đoàn giao.

Số lần đọc: 4015,  Ngày đăng: 26/09/2013

Thành viên Dầu khí
Đối tác - Khách hàng