Hướng dẫn quản lý, kiểm soát ăn mòn cho các công trình chế biến dầu khí

Hướng dẫn quản lý, kiểm soát ăn mòn cho các công trình chế biến dầu khí
Hệ thống quản lý ăn mòn đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần nâng cao tuổi thọ của thiết bị, duy trì hoạt động liên tục và giảm thiểu chi phí quản lý, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị trong công nghiệp chế biến dầu khí.
Không tồn tại hình ảnh về Hướng dẫn quản lý, kiểm soát ăn mòn cho các công trình chế biến dầu khí

Hệ thống quản lý ăn mòn thiết bị, công trình gồm 2 thành phần chủ yếu: quản lý ăn mòn (CM) và kỹ thuật chống ăn mòn (CE) [1]. Qua khảo sát một số nhà máy chế biến dầu khí ở Việt Nam, nhóm tác giả nhận thấy các nhà máy đa xây dựng hệ thống quản lý ăn mòn, tuy nhiên mới tập trung vào các biện pháp bảo vệ chống ăn mòn mà chưa chú trọng đến việc quản lý các biện pháp bảo vệ chống ăn mòn và các dạng ăn mòn. Bài báo giới thiệu hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý ăn mòn cho các nhà máy chế biến dầu khí trên 3 phương diện: Hướng dẫn quản lý ăn mòn chung cho nhà máy; Hướng dẫn quản lý các biện pháp bảo vệ chống ăn mòn; Hướng dẫn quản lý các dạng, nguy cơ ăn mòn có thể xảy ra trong nhà máy chế biến dầu khí.

Chi tiết

Số lần đọc: 4159,  Ngày đăng: 16/12/2016

Thành viên Dầu khí
Đối tác - Khách hàng