Viện Dầu khí Việt Nam bảo vệ thành công 01 Đề tài/Nhiệm vụ cấp Tập đoàn do Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ (CTAT) chủ trì

Ngày 8/10/2013 tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Viện Dầu khí Việt Nam đã bảo vệ thành công Đề tài NCKH cấp Tập đoàn thuộc kế hoạch 2012, lĩnh vực Điện:

 

Đề tài: “Nghiên cứu đề xuất phương thức tổ chức công tác bảo dưỡng sửa chữa các Nhà máy Nhiệt điện than của PVN"
- Chủ nhiệm: Đoàn Thành Đạt, , Phòng Công nghệ Khí-Điện, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ
- Điểm bảo vệ: 7,3 điểm

Viện Dầu khí Việt Nam xin chúc mừng chủ nhiệm và nhóm tác giả đã hoàn thành và bảo vệ thành công nhiệm vụ Tập đoàn giao.

Số lần đọc: 4081,  Ngày đăng: 09/10/2013

Thành viên Dầu khí
Đối tác - Khách hàng