Chức năng nhiệm vụ

 1. Nghiên cứu khoa học công nghệ, điều tra cơ bản trong các lĩnh vực: vận chuyển, tàng trữ, phân phối, chống ăn mòn, nhiên liệu thay thế;
 2. Thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ, dịch vụ phân tích các mẫu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ;
 3. Xây dựng các quy chế, quy trình, quy phạm, các định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn liên quan đến hoạt động dầu khí;
 4. Phân tích, giám định hóa chất, các sản phẩm dầu khí, các thiết bị công nghệ, thiết bị thí nghiệm, dịch vụ giám sát, kiểm tra ăn mòn các công trình và cấp chứng chỉ an toàn máy móc, thiết bị, tư vấn phòng thí nghiệm và các công trình công nghiệp dầu khí;
 5. Xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu trong và ngoài ngành dầu khí phục vụ nghiên cứu và sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
 6. Đào tạo chuyên ngành (kể cả đào tạo trên đại học) phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện Dầu khí Việt Nam;
 7. Cung cấp nguồn nhân lực chuyên ngành của Trung tâm cho các đơn vị nhà thầu dầu khí có nhu cầu;
 8. Sản xuất hàng hóa, công nghệ, hóa chất và sản phẩm thuộc lĩnh vực hoạt động của Viện;
 9. Kinh doanh hàng hóa, xuất nhập khẩu trực tiếp công nghệ và sản phẩm cho các hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác và chế biến dầu khí;
 10. Tư vấn kỹ thuật, công nghệ cho hệ thống máy móc, thiết bị, phần mềm trong lĩnh vực công nghệ dầu khí, công nghệ hóa chất;
 11. Xuất nhập khẩu công nghệ thuộc các lĩnh vực: Tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến, phân phối dầu khí, nhiên liệu thay thế, chống ăn mòn, vật liệu kim loại, sinh học, hóa học ứng dụng và các sản phẩm khác; Xuất nhập khẩu tài liệu khoa học kỹ thuật, mẫu vật theo quy định pháp luật;
 12. Kinh doanh các sản phẩm gốc dầu, hóa chất, xúc tác, phụ gia cho các hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác và chế biến dầu khí, cung cấp thiết bị công nghệ, vật tư, trang thiết bị phòng thí nghiệm.Lĩnh vực hoạt động
 1. NGHIÊN CỨU CHỐNG ĂN MÒN VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI

   1. Nghiên cứu các nguyên nhân gây ăn mòn, các phương pháp theo dõi và chống ăn mòn cho hệ thống đường ống, trang thiết bị, công trình trong khai thác, vận chuyển, tàng trữ và chế biến dầu khí;
   2. Tư vấn, thiết kế, khảo sát, thi công các hệ thống bảo vệ catot cho hệ thống đường ống, bể chứa, và các công trình thép trong đất và nước;
   3. Thiết kế, thi công, đánh giá khả năng chống ăn mòn các hệ sơn phủ, chống thấm cho đường ống, bể chứa, công trình công nghiệp dầu khí;
   4. Nghiên cứu lựa chọn vật liệu cho thiết bị, đường ống, bể chứa trong các điều kiện làm việc khác nhau;
   5. Cung cấp các phụ gia, hóa phẩm chất ức chế ăn mòn, các hệ sơn phủ chống ăn mòn cho đường ống, thiết bị, công trình dầu khí;
   6. Kiểm tra hiện trạng ăn mòn bên trong của đường ống, thiết bị bằng phương pháp kiểm tra không phá hủy (NDT);
   7. Kiểm định trên cơ sở phân tích rủi ro (Risk Based Inspection - RBI) để đánh giá thiết bị trong ngành công nghiệp dầu khí;
   8. Đào tạo và tư vấn cung cấp nguồn nhân lực khoa học công nghệ về lĩnh vực ăn mòn.


  NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ HÓA HỌC TRONG DẦU KHÍ

  1. Nghiên cứu áp dụng các tiến bộ khoa học trong và ngoài nước trong lĩnh vực dầu mỏ, hóa học, hóa dầu phục vụ tìm kiếm thăm dò, khai thác, vận chuyển, tàng trữ và chế biến.
  2. Phân tích, kiểm định, đánh giá chất lượng dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ.
  3. Nghiên cứu thử nghiệm các hoạt chất hóa học, xúc tác phục vụ sản xuất kinh doanh.
  4. Nghiên cứu áp dụng các giải pháp công nghệ hóa học chống ô nhiễm môi trường.
  5. Tư vấn, lập báo cáo đầu tư, quy hoạch tổng thể phát triển các dự án về năng lượng, chế biến dầu khí.
  6. Nghiên cứu tổng hợp, pha chế các hóa phẩm sử dụng trong các lĩnh vực khoan thăm dò, khai thác dầu khí và các ngành công nghiệp khác: như hệ các chất diệt khuẩn, giảm độ đông đặc của dầu, phá nhũ tương thuận nghịch và hệ hóa phẩm xử lý lắng đọng, ức chế lắng đọng paraffin trong đường ống...
  7. Đào tạo, hướng dẫn cán bộ NCKH và cán bộ phân tích thí nghiệm.

   

   
 2. DỊCH VỤ PHÂN TÍCH GIÁM ĐỊNH
   1. Thực hiện phân tích các mẫu dầu và sản phẩm dầu khí, mẫu nước, ăn mòn vật liệu kim loại…cho các công ty, nhà thầu dầu khí hoạt động tại Việt Nam.
   2. Phân tích, đánh giá thành phần các khí ăn mòn tại các công trình công nghiệp dầu khí  DỊCH VỤ TƯ VẤN - ĐÀO TẠO

  1. Tư vấn quy hoạch phát triển hóa dầu và dịch vụ dầu khí
  2. Tư vấn lựa chọn vật liệu chế tạo thiết bị công nghệ cho các công trình xây dựng.
  3. Đào tạo nguồn nhân lực