Khối nghiên cứu khoa học và triển khai các dịch vụ kỹ thuật

Phòng Nghiên cứu và kiểm soát ăn mòn

Phòng Đảm bảo tính toàn vẹn công trình

Phòng Hóa ứng dụng