Khối nghiên cứu, ứng dụng và phát triển sản phẩm

Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ

Nghiên cứu phát triển và dự án mới