Trang thiết bị và chuyên gia

+ Trang thiết bị

-  Nghiên cứu chống ăn mòn

-  Đánh giá và khảo sát chống ăn mòn

-  Hệ thống thiết bị kiểm tra không phá hủy

-  Trang thiết bị nghiên cứu hóa học và ứng dụng

+ Chuyên gia

-  Chuyên gia lĩnh vực Chống ăn mòn (Corrosion)

-  Chuyên gia lĩnh vực Bảo vệ Catốt (CP)

 Chuyên gia lĩnhvực Kiểm tra và đánh giá không phá hủy (NDT)

-  Chuyên gia lĩnh vực Vật liệu và đánh giá tuổi thọ công trình (FFS)

-  Chuyên gia lĩnh vực Đánh giá rủi ro (RBI)

-  Chuyên gia lĩnh vực Đảm bảo tính toàn vệ công trình (AIM)

-  Chuyên gia lĩnh vực Hóa ứng dụng và hóa Dầu

===================================================================

1. Danh mục các trang thiết bị CTAT (vui lòng liên hệ để biết chi tiết)

2. Các chứng chỉ chuyên gia CTAT (vui lòng liên hệ để biết chi tiết)