Đảm bảo tính toàn vẹn công trình (AIM)

Đảm bảo tính toàn vẹn công trình (AIM)

Triển khai thực hiện các nghiên cứu và dịch vụ khoa học công nghệ nhằm quản lý tính toàn vẹn của công trình trong và ngoài ngành Dầu khí từ khâu lập dự án đầu bài, thiết kế,xây dựng đến vận hành và bảo dưỡng sửa chữa cho các trang thiết bị và công trình trong bờ (ONSHORE) và ngoài khơi (OFFSHORE). 
Cung cấp các dịch vụ Đánh giá không phá hủy (NDT)  (xem chi tiết)


Xây dựng hệ thống kiểm định dựa trên cơ sở đánh giá rủi ro (RBI)  (xem chi tiết)


Đánh giá tuổi thọ còn lại của vật liệu (FFS)  (xem chi tiết)


Cung cấp dịch vụ tư vấn, đánh giá hư hỏng vật liệu, phân tích cấu trúc tế vi của kim loại  (xem chi tiết)


Thạc sỹ Đặng Thế Tụng

Phone: 0948797456  

Email: tungdt@vpi.pvn.vn