Cung cấp các dịch vụ Đánh giá không phá hủy (NDT):

-       Thẩm định nhân sự, thiết bị, hệ thống kiểm tra chất lượng của các nhà thầu, các dự án, cơ sở NDT;

-       Thiết kế, cung cấp và xây dựng hệ thống theo dõi ăn mòn bằng các phương pháp NDT;

-       Xây dựng cơ sở dữ liệu ăn mòn ban đầu bằng phương pháp kiểm tra chiều dày kim loại chính xác;

-      Đánh giá ăn mòn bên trong vật liệu bằng phương pháp siêu âm chiều dày kim loại tiến tiến: A-Scan, B-Scan, C-Scan,S-Scan;

-      Xây dựng hệ thống, chương trình quản lý và triển lập bản đồ ăn mòn bằng phương pháp siêu âm mảng điều pha (PhasedArray-HydroFORM);

-       Kiểm tra đánh giá chất lượng mối hàn các trang thiết bị bằng phương pháp siêu âm tiên tiến:

+ Kiểm tra, đánh giá khuyết tật mối hàn vật liệu bằng phương pháp siêu âm mảng điều pha (Phased Array);

+ Kiểm tra, đánh giá khuyết tật mối hàn vật liệu bằng phương pháp siêu âm nhiễu xạ thời gian bay (TOFD);

+ Kiểm tra, đánh giá khuyết tật mối hàn vật liệu bằng phương pháp siêu âm nhiễu kết hợp siêu âm mảng điều pha (Phased Array) và siêu âm nhiễu xạ thời gian bay(TOFD).


Thông tin về nhân sự