Khảo sát, kiểm tra, đánh giá hiện trạng ăn mòn công trình

Khảo sát, kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình

1. Kỹ sư đánh giá:

- Kỹ sư (Inspection Engineer) phải có chứng chỉ Plant Inspector Level II hoặc CSWIP 3.1

- Có ít nhất 08 năm kinh nghiệm kiểm tra thiết bị trong ngành Dầu khí.

- Đã tham gia ít nhất bốn (04) dự án kiểm tra NDT hoặc Turnaround Works.

- Có chứng chỉ đào tạo về kiểm tra NDT, chống ăn mòn.

- Am hiểu các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành trong ngành Dầu khí ASTM, ANSI, API và NACE.

- Có khả năng nói và viết tiếng Anh thành thạo.

2. Trưởng nhóm kỹ thuật kiểm tra trực quan:

- Trưởng nhóm kỹ thuật kiểm tra trực quan (Visual Inspection Chief) phải có chứng chỉ CSWIP 3.1 (Welding Inspection Certificate)

- Có ít nhất 6 năm kinh nghiệm kiểm tra trong ngành Dầu khí và đã tham gia ít nhất bốn (4) dự án kiểm tra NDT hoặc Turnaround Works.

- Có các chứng chỉ đào tạo về kiểm tra NDT, chống ăn mòn.

- Am hiểu các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành trong ngành Dầu khí ASTM, ANSI, API và NACE.

- Có khả năng nói và viết tiếng Anh thành thạo.

3.  Kỹ thuật viên kiểm tra trực quan (Visual Inspector):

- Kỹ thuật viên kiểm tra trực quan (Visual Inspector) phải cứ hcứng chỉ CSWIP 3.1 (Welding Inspector Certificate);

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm kiểm tra trong ngành Dầu khí và đã tham gia ít nhất bốn (4) dự án kiểm tra NDT hoặc Turnaround Works.

- Có các chứng chỉ đào tạo về kiểm tra NDT, chống ăn mòn.

- Am hiểu các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành trong ngành Dầu khí ASTM, ANSI, API và NACE.

- Có khả năng nói và viết tiếng Anh thành thạo.

4.  Kỹ thuật viên kiểm tra NDT (MPI, UT, PT, RT)

- Kỹ thuật viên kiểm tra NDT tương đương và tối thiểu Level II;

- Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm kiểm tra trong ngành Dầu khí và đã tham gia ít nhất ba (3) dự án kiểm tra NDT hoặc Turnaround Works.

- Có các chứng chỉ đào tạo về kiểm tra NDT, chống ăn mòn.

- Am hiểu các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành trong ngành Dầu khí ASTM, ANSI, API và NACE.

- Có khả năng nói và viết tiếng Anh thành thạo.

- Kiểm tra tình trạng ăn mòn bên ngoài

- Kiểm tra tình trạng ăn mòn bên trong

- Kiểm tra tình trạng ăn mòn dưới lớp bảo ôn (CUI)

- Kiểm tra tình trạng ăn mòn dưới gối đỡ (CUS)

- Kiểm tra, đáng giá tình trạng nồi hơi, bình bồn áp lực