Tổng hợp và đánh giá đặc trưng sản phẩm polyaniline tăng cường bằng acid decylphosphonic (PANI-DPA) thu được từ trùng hợp nhũ tương

Tổng hợp và đánh giá đặc trưng sản phẩm polyaniline tăng cường bằng acid decylphosphonic (PANI-DPA) thu được từ trùng hợp nhũ tương
Việc kết hợp polyaniline (PANI) - một polymer có tính dẫn điện với một tác nhân ức chế ăn mòn đã được nghiên cứu nhằm chế tạo sơn chống ăn mòn.
Không tồn tại hình ảnh về Tổng hợp và đánh giá đặc trưng sản phẩm polyaniline tăng cường bằng acid decylphosphonic (PANI-DPA) thu được từ trùng hợp nhũ tương

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về vật liệu polyaniline được tăng cường bằng acid decylphosphonic (PANI-DPA), một tác nhân ức chế ăn mòn thân thiện với môi trường, được tổng hợp theo 2 phương pháp trùng hợp nhũ tương nghịch và nhũ tương thuận. Quá trình tổng hợp được thực hiện ở nhiệt độ phòng với việc sử dụng ammonium peroxydisulfate (APS) làm chất oxy hóa và acid decylphosphonic (DPA) làm chất hoạt động bề mặt. Nhóm tác giả đã nghiên cứu chi tiết sự khác nhau về tính chất của sản phẩm PANI-DPA thu được từ 2 phương pháp trùng hợp nhũ tương; khảo sát cấu trúc của các thanh nano có đường kính khoảng 100 - 200nm (trong hệ nhũ tương nghịch) và nano sợi có đường kính khoảng 50 - 100nm (trong hệ nhũ tương thuận).

Chi tiết

Thành viên Dầu khí
Đối tác - Khách hàng